กำลังประมวลผล โปรดรอซักครู่...


สรุปจำนวนผู้ยืนยันข้อมูลทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

พบข้อมูล 13 หน่วยงาน
ที่ หน่วยงาน จำนวน
1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 126
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 153
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4
4 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 41
5 วิทยาลัยธาตุพนม 40
6 วิทยาลัยนาหว้า 1
7 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 222
8 วิทยาลัยการบินนานาชาติ 1
9 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 12
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 55
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 203
12 คณะวิทยาศาสตร์ 14
13 คณะครุศาสตร์ 278